The following terms and conditions (collectively the “Terms of Use”) govern the access and use of services and information from Shopsunsky.com

Thank you for visiting Shopsunsky.com – Hunting discount codes, promotions, Voucher, Coupon. The following terms and conditions (collectively the “Terms of Use”) govern the access and use of services and information from Shopsunsky.com. Please read these Terms of Use before using Shopsunsky.com services.

  1. Accept the Terms of Use

By using any Shopsunsky.com service, you accept, agree to be bound by and abide by the terms of use of Shopsunsky.com below. If you do not agree with any of the Termsunsky.com terms of use, privacy policy or adequate civil act capacity, please stop accessing and using Shopsunsky.com.

  1. Visit Shopsunsky.com

Shopsunsky.com reserves the right to terminate, change any services or information that Shopsunsky.com provides at any time, at the discretion of Shopsunsky.com without prior notice. To access and use Shopsunsky.com’s services and information, you may be required to provide certain registration information when you register for a newsletter / membership. You warrant that all information you provide to Shopsunsky.com is accurate, complete and up to date. You agree that all the information you provide to Shopsunsky.com through the Shopsunsky.com Website is governed by Shopsunsky.com’s privacy policy.

If you choose, or are provided, a username, password or any other part of information as part of Shopsunsky.com security procedures, you are obligated to keep this information confidential. , and must not be disclosed to any other person or entity. You also confirm that your account is specific to you and agree not to provide account information to anyone else to access Shopsunsky.com services or information. You agree to notify Shopsunsky.com immediately of any unauthorized access that uses your username, password.

Shopsunsky.com reserves the right to disable any username, password or other identifier, selected by you or provided by Shopsunsky.com, at any time at Shopsunsky.com’s discretion without notice the reason for disabling it.

  1. Intellectual property rights

The Terms of Use allow you to use Shopsunsky.com services for personal, non-commercial purposes. You may not copy, distribute, modify, publicly display, publicly perform, republish, download, store or transmit any content or material available on Website Shopsunsky.com except in case this is done automatically by the computer / web browser you use, necessary for accessing and using the services and information of Shopsunsky.com.

  1. Trademarks

You may not use the Shopsunsky.com brand, without the prior written permission of Shopsunsky.com. Third-party trademarks, logos, products or services, designs or slogans appearing on Shopsunsky.com do not necessarily indicate any association with such third parties with Shopsunsky. com.

  1. Prohibited acts

You may only use Shopsunsky.com’s services for legal purposes and in accordance with the terms of use. You agree not to use Shopsunsky.com’s services for any illegal behavior or purpose.

  1. Contributions of members

Shopsunsky.com services may contain message boards, personal or configuration websites, messaging functions and other interactive features (collectively, “Interactive Services”) that allow users to send, export copy, transmit to others content or materials, including coupons, discount codes or product transactions (collectively, “member contributions”), on or through the Services of Shopsunsky.com.

Any information you submit to Shopsunsky.com Services will not be treated as confidential. By providing any contribution on Shopsunsky.com Services, you grant Shopsunsky.com the irrevocable, complete, permanent, and free right to republish, display, distribute, Revision. You warrant that you own or control all rights to information contributed to Shopsunsky.com. You guarantee the legality, reliability, accuracy, and suitability of such information. Shopsunsky.com is not responsible for any third party, for the content or accuracy of any user contributions.

  1. Monitoring and implementation

Shopsunsky.com reserves the right to remove or refuse to post any member contribution information in accordance with the Shopsunsky.com assessment; make modifications that Shopsunsky.com deems necessary for member contributions; disclosing your identity or other information about you at the request of the appropriate authorities; stop coughing


Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Shopsunsky.com

Cảm ơn bạn đã truy cập Shopsunsky.com– Săn mã giảm giá, khuyến mại, Voucher, Coupon. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Shopsunsky.com. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các dịch vụ của Shopsunsky.com nhé.

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Shopsunsky.com, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Shopsunsky.com dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Shopsunsky.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Shopsunsky.com.

2. Truy cập Shopsunsky.com

Shopsunsky.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Shopsunsky.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Shopsunsky.com mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Shopsunsky.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin. Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Shopsunsky.com là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Shopsunsky.com thông qua Website Shopsunsky.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Shopsunsky.com.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Shopsunsky.com, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác. Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Shopsunsky.com. Bạn đồng ý thông báo cho Shopsunsky.com ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

Shopsunsky.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Shopsunsky.com, bất cứ lúc nào theo quyết định của Shopsunsky.com mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Shopsunsky.com cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Shopsunsky.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Shopsunsky.com.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Shopsunsky.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Shopsunsky.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Shopsunsky.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Shopsunsky.com.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Shopsunsky.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Shopsunsky.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Shopsunsky.com có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu, bao gồm cả phiếu giảm giá, các mã giảm giá hoặc giao dịch sản phẩm (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Shopsunsky.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Shopsunsky.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Shopsunsky.com, bạn cấp cho Shopsunsky.com quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Shopsunsky.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Shopsunsky.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

Shopsunsky.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Shopsunsky.com; thực hiện các sửa đổi mà Shopsunsky.com cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Shopsunsky.com cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Shopsunsky.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Shopsunsky.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng. Theo đó, Shopsunsky.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Shopsunsky.com không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Shopsunsky.com.

8. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

Shopsunsky.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Shopsunsky.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Shopsunsky.com bằng cách gửi thông báo cho Shopsunsky.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Shopsunsky.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Shopsunsky.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả phiếu giảm giá, các mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch) có sẵn trên Website Shopsunsky.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Shopsunsky.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn còn thừa nhận và đồng ý rằng: tất cả thông tin công bố trên Shopsunsky.com (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba; Shopsunsky.com không thể, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Shopsunsky.com (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ); và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Shopsunsky.com (bao gồm những thông tin về bất cứ coupons, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Shopsunsky.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Shopsunsky.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Shopsunsky.com.