Shopsunsky.com – Shop sunsky is a free website that comes with security policies to ensure visitors.

Please read the privacy policy carefully to know what personal information about you is collected, used, protected or processed at Shopsunsky.com.

Privacy policies at Shopsunsky.com

What personal information does Shopsunsky.com collect?

When signing up for a newsletter at Magiamgia360, you may be asked to provide your name and email to help Magiamgia360.com provide instant news and services to you.

When does Shopsunsky.com collect information?

Shopsunsky.com collects information when you press the subscribe button to receive promotional messages.

How long is the information at Shopsunsky.com stored?

Your information is stored from the time you provide information to Magiamgia360.com until you cancel receiving it or are deleted in accordance with the terms of the email policy.

What is your information used by Shopsunsky.com?

Shopsunsky.com may use information from you to conduct media or marketing surveys, or for the following purposes:

Improve the quality of content, articles on the Website https://shopsunsky.com

Periodically send emails to your email address for updates on discount codes, new promotions.

Protect visitor information

Shopsunsky.com uses SSL certificates certified by COMODO in connection. Make sure you are always safe when you visit https://shopsunsky.com

Use of ‘Cookie’?

Shopsunsky.com does not use cookies to store visitor information, track users, specific user information recorded on the pages that users visit or visit, and customize web content based on visitor type. browser access or other information that visitors will send through their browser.

The third party

Shopsunsky.com does not sell, trade, or transfer your information to any third party.

The affiliate program

Shopsunsky.com may provide third party promotional offers or discounts on the Website. These third party websites have separate and independent privacy policies. Therefore, Magiamgia360.com is not responsible for the content of linked websites.

Ads by Google

Shopsunsky.com may post and use Google AdSense Ads. Google is a third party provider, using cookies to serve ads on the Website Magiamgia360.com. Users may opt out of Google’s use of cookies by visiting Google’s advertising and content network privacy policies.

Shopsunsky.com works with third-party vendors, such as Google, to use third-party cookies (such as Google Analytics cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) to manage data. regarding user interaction with ad displays, and other advertising service functions related to Shopsunsky.com.

Contact Shopsunsky.com

If you have any questions regarding our privacy policy, please send your information to Shopsunsky.com via the Contact page.

—————————————————————————————

Shopsunsky.com – Shop sunsky là website hoạt động miễn phí, đi kèm đó, luôn có những chính sách bảo mật đảm bảo cho khách truy cập.

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để biết rõ về những thông tin thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Shopsunsky.com

Các chính sách bảo mật tại Shopsunsky.com

Shopsunsky.com thu thập thông tin cá nhân nào?

Khi đăng ký nhận bản tin khuyến mãi tại Magiamgia360, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, email để giúp Magiamgia360.com cung cấp tin tức, dịch vụ tức thời đến bạn.

Shopsunsky.com thu thập thông tin lúc nào?

Shopsunsky.com thu thập thông tin khi bạn bấm nút đăng ký nhận bản tin khuyến mãi.

Thông tin tại Shopsunsky.com được lưu trữ trong bao lâu?

Thông tin của bạn được lưu trữ từ khi bạn cung cấp thông tin cho Magiamgia360.com cho đến khi bạn hủy nhận tin hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử.

Thông tin của bạn được Shopsunsky.com dùng làm gì?

Shopsunsky.com có thể sử dụng thông tin từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng nội dung, bài viết trên Website https://shopsunsky.com
Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật mã giảm giá, khuyến mãi mới.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Shopsunsky.com sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào https://shopsunsky.com

Việc sử dụng ‘Cookie’?

Shopsunsky.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Shopsunsky.com không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Shopsunsky.com có thể cung cấp tin khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Magiamgia360.com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

Quảng cáo của Google

Shopsunsky.com có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Magiamgia360.com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Shopsunsky.com cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Shopsunsky.com.

Liên hệ với Shopsunsky.com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến Shopsunsky.com qua trang Liên Hệ.